Hållbarhet

För Duseborg är kärnan i verksamheten att se till att våra hyresgäster trivs och är nöjda med sina lokaler. Kvalité blir därför ett nyckelord, även med hänsyn till ekonomi, miljö, service och sociala aspekter.

Fastighetsbranschen är långsiktig i sin natur och fastigheter står för en stor andel av Sveriges energianvändning. Av detta skäl arbetar Duseborg systematiskt med att minska vår klimatpåverkan ur ett långsiktigt perspektiv.

Duseborg drivs av ett högt engagemang, nytänkande och att vara bidragande till att skapa välfungerande samhällen. Ambitionen är att bidra till samhället genom att engagera oss på plats i de områden vi verkar. Vi arbetar systematiskt för att förebygga föroreningar genom att inkludera miljöarbetet som en naturlig del i verksamheten. Vårt huvudfokus ligger på energi, avfall, resor och transporter. Vi  arbetar exempelvis för att göra aktiva val när vi köper in el och prioriterar att välja el från förnyelsebara energikällor vilket bidrar till att efterfrågan på energi från icke miljövänliga källor minskar.

Vi arbetar också aktivt med att erbjuda våra hyresgäster hyresavtal som skapar incitament att agera långsiktigt och klimatsmart – att drifta lokalerna energieffektivt. I slutändan gynnar det hyresgästen med en förbättrad lönsamhet, lägre driftkostnader och ett starkare varumärke.

Fastighetsbranschen går allt mer mot en ökad hållbarhet vilket också är i linje med trenden i samhället i stort. Duseborg vill vara en del av denna utvecklingen och bidra till att trenden fortsätter i rätt riktning.